Privacybeleid

Privacybeleid Pincelada

Versie: 1-11-2019

Pincelada, gevestigd aan de Pastoor Coolenstraat 24 te 5243 TK Rosmalen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.pincelada.nl
Pastoor Coolenstraat 24
5243 TK Rosmalen +31640609555

Karin Bonnemaijers is de Functionaris Gegevensbescherming van Pincelada. Hij/zij is te bereiken via karinbonnemaijers@gmail.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Pincelada verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– foto’s tbv het ontwerpen van portretten

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@pincelada.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Pincelada verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling
– Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om goederen en diensten voor je te kunnen ontwerpen en bij je af te leveren
Pincelada verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze
belastingaangifte
– Om je op de hoogte te houden van nieuws en weetjes over onze producten.

Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

Geautomatiseerde besluitvorming

Pincelada neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Pincelada) tussen zit.

Pincelada gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

G-suite, g-mail, whats-app, social media, we-transfer, WordPress, Office, Google Chrome.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens 7 jaar, conform regels belastingdienst
Personalia/bedrijfsnaam 7 jaar, conform regels belastingdienst
Adres 7 jaar, conform regels belastingdienst
e-mail 7 jaar, conform regels belastingdienst
telefoonnummer 7 jaar, conform regels belastingdienst
foto’s 7 jaar, conform regels belastingdienst
portretten en ontwerp portretten 10 jaar vanwege bedrijfsbelang

Delen van persoonsgegevens met derden:

Pincelada verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Foto’s van door ons vervaardigde kunstwerken of ontwerpen die persoonsgegevens bevatten worden alleen na jouw uitdrukkelijke toestemming (online) gepubliceerd, zonder vermelding van overige persoonsgegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Wij gebruiken cookies.

Op het moment dat je contact opneemt met Pincelada via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal
twee jaar terug bewaard.

De e-mail van Pincelada wordt gehost bij GoDaddy. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van GoDaddy.

De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieen gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door Pincelada of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie.
Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar Pincelada. Deze code dient gebruikt te
worden tijdens het inlogproces.
De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.
Beveiliging
Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Pincelada prive is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar karinbonnemaijers@gmail.com

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Pincelada zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Wij willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen ook passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via karinbonnemaijers@gmail.com. Pincelada heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
– Opslag van data via beveiligde cloud omgeving.